AD NARZ─śDZIOWNIA

O FIRMIE

Witamy i na pocz─?tek przedstawiamy informacj─? o procedurach RODO w naszej firmie.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz─?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj─?, ??e:

I.                    Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDRZEJ D─?BROWSKI  w??a??ciciel firmy „AD” Z.P.U.H. z siedzib─? w ?üODZI, UL. JUGOWS?üOIWANSKA 14.

II.                  Inspektor Ochrony Danych
Nie wyznaczyli??my Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III.                Cele, podstawy i okres  przetwarzania 
Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 
a) wykonania umowy kupna-sprzeda??y produktów lub us??ug oferowanych przez „AD” Z.P.U.H. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezb─?dne do wykonania umowy, do czasu zako??czenia umowy;

b) finansowo – ksi─?gowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezb─?dne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowo??ci, do czasu wymaganego w??a??ciwymi przepisami prawa podatkowego;

c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszcze?? - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy „AD” Z.P.U.H., do czasu  wyga??ni─?cia okresu roszcze?? zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

d) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy „AD” Z.P.U.H., przez okres 5 lat od zako??czenia umowy; 
 
IV.                Odbiorcy danych
Do Pa??stwa danych osobowych mog─? te?? mie─? dost─?p podmioty po??rednicz─?ce w wykonywanych przez administratora zobowi─?zaniach umownych np. dostawcy us??ug IT, kancelarii prawnych, firm kurierskich, wspó??pracuj─?cych z nami firm us??ugowych.

V.                  Prawa osób, których dane dotycz─?:
Posiada Pani/Pan prawo do ??─?dania od administratora dost─?pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni─?cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni─?cia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W sprawach dotycz─?cych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych mo??na kontaktowa─? si─? pisemnie na adres: poczty elektronicznej  info@ad-met.pl lub adres pocztowy ul. Jugos??owia??ska 14, 92-720 ?üód??

VI.                Informacja o wymogu/dobrowolno??ci podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie b─?dzie stanowi??o przes??ank─? uniemo??liwiaj─?c─? wykonywanie umowy i realizacj─? pozosta??ych celów, o których mowa Pkt III.

   A teraz podstawowe informacje o "AD", firmie od dawna obecnej na rynku. Zapraszamy do zapoznania si─? z mo??liwo??ciami technologicznymi firmy, jej parkiem maszynowym i dotychczasowymi osi─?gni─?ciami. G??ówn─? dziedzina naszej dzia??alno??ci to prace narz─?dziowe. Jeste??my firm─?, która posiada wykwalifikowan─? kadr─? pracownicz─? z d??ugoletnim sta??em w bran??y narz─?dziowej. Nowoczesny park maszyn i do??wiadczona za??oga pozwoli??y nam na zdobycie zaufania naszych  klientów z ca??ej Polski jak równie?? pozyskanie partnerów z rynków europejskich. Wykorztystywane technologie  oraz fachowa obs??uga  to gwarancja produktów najwy??szej jako??ci. Jste??my otwarci na propozycje wspó??pracy i podejmiemy si─? wykonania nawet bardzo z??o??onych i nietypowych zlece??. Trudne wyzwania to nasza specjalno??─?!

 

 

 

 

Nasz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 /kliknij miniatur─? ??eby powi─?kszy─?/

PARK MASZYNOWY

AD Narz─Ödziownia przy wspraciu UE

?üód?? - Narz─?dziownia AD Z.P.U.H. Je??eli potrzebujesz precyzyjnie obrobi─? metale albo wynaj─?─? specjalistyczna maszyn─? lub te?? wymagasz zrealizowania prac narz─?dziowych to trafi??e?? we w??a??ciwe miejsce. W naszej ofercie m.in. precyzyjne obrabianie metali, naprawa form, toczenie, frezowanie, napawanie i spawanie laserowe

Ponad to zajmujemy si─? produkcj─?, napraw─? i modernizacj─? form wtryskowych, wykrojników i t??oczników. Dodatkowo wytwarzamy i naprawiamy nietypowe cz─???ci zamienne do maszyn. Posiadamy nowoczesny park maszynowy w sk??ad którego wchodz─?: tokarki i frezarki CNC, dr─???arki wg??─?bne i drutowe, spawark─? laserow─? HTS 160, frezarki, szlifierki, automaty tokarskie itp. (ok. 70 ró??nych maszyn i urz─?dze?? m.in. FI 240 CCS produkcji Agie Charmilles nowoczesna, wysokiej klasy wycinarka drutowa. Dodatkowo CTX 310 eco jako centrum obróbcze CNC o du??ych mo??liwo??ciach. Posiadamy równie?? przemys??owy laser HTS MOBIL SHORT 160 o du??ych mo??liwo??ciach w zakresie spawania oraz napawania ró??nych metali). Systematycznie powi─?kszamy i unowocze??niamy nasz park maszynowy. Narz─?dziownia AD Z.P.H.U. - ?üód?? zaprasza! ---