AD NARZĘDZIOWNIA

O FIRMIE

Witamy i na poczÄ…tek przedstawiamy informacjÄ™ o procedurach RODO w naszej firmie.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporzÄ…dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujÄ™, że:

I.                    Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDRZEJ DÄ„BROWSKI  wÅ‚aÅ›ciciel firmy „AD” Z.P.U.H. z siedzibÄ… w ŁODZI, UL. JUGOWSŁOIWANSKA 14.

II.                  Inspektor Ochrony Danych
Nie wyznaczyli??my Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III.                Cele, podstawy i okres  przetwarzania 
Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów lub usÅ‚ug oferowanych przez „AD” Z.P.U.H. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbÄ™dne do wykonania umowy, do czasu zakoÅ„czenia umowy;

b) finansowo – ksiÄ™gowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbÄ™dne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o RachunkowoÅ›ci, do czasu wymaganego wÅ‚aÅ›ciwymi przepisami prawa podatkowego;

c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeÅ„ - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy „AD” Z.P.U.H., do czasu  wygaÅ›niÄ™cia okresu roszczeÅ„ zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

d) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy „AD” Z.P.U.H., przez okres 5 lat od zakoÅ„czenia umowy; 
 
IV.                Odbiorcy danych
Do PaÅ„stwa danych osobowych mogÄ… też mieć dostÄ™p podmioty poÅ›redniczÄ…ce w wykonywanych przez administratora zobowiÄ…zaniach umownych np. dostawcy usÅ‚ug IT, kancelarii prawnych, firm kurierskich, wspóÅ‚pracujÄ…cych z nami firm usÅ‚ugowych.

V.                  Prawa osób, których dane dotyczÄ…:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W sprawach dotyczÄ…cych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych można kontaktować siÄ™ pisemnie na adres: poczty elektronicznej  info@ad-met.pl lub adres pocztowy ul. JugosÅ‚owiaÅ„ska 14, 92-720 Łódź

VI.                Informacja o wymogu/dobrowolnoÅ›ci podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie bÄ™dzie stanowiÅ‚o przesÅ‚ankÄ™ uniemożliwiajÄ…cÄ… wykonywanie umowy i realizacjÄ™ pozostaÅ‚ych celów, o których mowa Pkt III.

   A teraz podstawowe informacje o "AD", firmie od dawna obecnej na rynku. Zapraszamy do zapoznania siÄ™ z możliwoÅ›ciami technologicznymi firmy, jej parkiem maszynowym i dotychczasowymi osiÄ…gniÄ™ciami. GÅ‚ównÄ… dziedzinÄ… naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci to prace narzÄ™dziowe. JesteÅ›my firmÄ…, która posiada wykwalifikowanÄ… kadrÄ™ pracowniczÄ… z dÅ‚ugoletnim stażem w branży narzÄ™dziowej. Nowoczesny park maszyn i doÅ›wiadczona zaÅ‚oga pozwoliÅ‚y nam na zdobycie zaufania naszych  klientów z caÅ‚ej Polski jak również pozyskanie partnerów z rynków europejskich. Wykorztystywane technologie oraz fachowa obsÅ‚uga to gwarancja produktów najwyższej jakoÅ›ci. JsteÅ›my otwarci na propozycje wspóÅ‚pracy i podejmiemy siÄ™ wykonania nawet bardzo zÅ‚ożonych i nietypowych zleceÅ„. Trudne wyzwania to nasza specjalność!

 

 

 

 

Nasz certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 /kliknij miniaturę żeby powiększyć/

PARK MASZYNOWY

AD Narzędziownia przy wspraciu UE

Łódź - NarzÄ™dziownia AD Z.P.U.H. Jeżeli potrzebujesz precyzyjnie obrobić metale albo wynająć specjalistycznÄ… maszynÄ™ lub też wymagasz zrealizowania prac narzÄ™dziowych to trafiÅ‚eÅ› we wÅ‚aÅ›ciwe miejsce. W naszej ofercie m.in. precyzyjne obrabianie metali, naprawa form, toczenie, frezowanie, napawanie i spawanie laserowe

Ponad to zajmujemy siÄ™ produkcjÄ…, naprawÄ… i modernizacjÄ… form wtryskowych, wykrojników i tÅ‚oczników. Dodatkowo wytwarzamy i naprawiamy nietypowe części zamienne do maszyn. Posiadamy nowoczesny park maszynowy w skÅ‚ad którego wchodzÄ…: tokarki i frezarki CNC, drążarki wgÅ‚Ä™bne i drutowe, spawarki laserowe HTS 160, frezarki, szlifierki, automaty tokarskie itp. (ok. 70 różnych maszyn i urzÄ…dzeÅ„ m.in. FI 240 CCS produkcji Agie Charmilles nowoczesna, wysokiej klasy wycinarka drutowa. Dodatkowo CTX 310 eco jako centrum obróbcze CNC o dużych możliwoÅ›ciach. Posiadamy również przemysÅ‚owy laser HTS MOBIL SHORT 160 o dużych możliwoÅ›ciach w zakresie spawania oraz napawania różnych metali). Systematycznie powiÄ™kszamy i unowoczeÅ›niamy nasz park maszynowy. NarzÄ™dziownia AD Z.P.H.U. - Łódź zaprasza! ---